Voorwaarden voor publicatie van nesten op Rashondenonline:
Overeenkomstig art. 27 1 van het KB van 27 april 2007, gewijzigd bij het KB van 18 maart 2009 moet in de publiciteit voor de verhandeling van honden de verantwoordelijke van het dier, als hij niet erkend is, het identificatienummer van elke verhandelde pup vermelden.

Dit wil concreet zeggen dat bij elke puppy-advertentie volgende informatie moet verstrekt worden:

Voor meer informatie hierover, kan ik u ook doorverwijzen naar het items "Tips/Nieuws" op Rashondenonline onder "De Wetgeving".

De verantwoordelijkheid voor het gepubliceerde nest en het naleven van de wettelijke verplichtingen die hiermee gepaard gaan, zijn ten allen tijde voor rekening van de fokker.  Rashondenonline (Smart Site Solutions Comm. V. of zijn beheerders) kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor eender welke klacht m.b.t. de gepubliceerde nesten of de geplaaste fokkers, dekreuen,... op Rashondenonline.

Rashondenonline (Smart Site Solutions Comm. V.) behoudt zich het recht voor om geplaatste puppy-advertenties te verwijderen indien aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan wordt zonder terugbetaling van de kosten voor de advertenties.

Voor alle duidelijkheid: deze bepalingen gelden enkel voor de puppy-advertenties en zijn niet van toepassing op gewone kennelvermeldingen bij de fokkers.

Meer informatie: info@smartsitesolutions.be